מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות והגנה על נתונים

תוך כיבוד הוראות החקיקה הקיימות, Azahar Media Network S.L.U מתחייבת לאמץ את האמצעים הטכניים והארגוניים הנדרשים, בהתאם לרמת האבטחה המתאימה לסיכון הנתונים שנאספו. חוקים שמדיניות פרטיות זו משלבת. מדיניות פרטיות זו מותאמת לתקנות העדכניות של ספרד ואירופה בנוגע להגנה על נתונים אישיים באינטרנט. באופן ספציפי, הוא מכבד את הכללים הבאים:
 • ה תקנה (EU) 2016/679 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה, מ-27 מאפריל 2016, המתייחס להגנה על אנשים טבעיים לגבי עיבוד נתונים אישיים ובחינם הפצת נתונים אלה (GDPR).
 • ה חוק אורגני 3/2018, מיום 5 בדצמבר, להגנת מידע אישי והבטחה לזכויות דיגיטליות.
 • ה חוק 34/2002, מיום 11 ביולי, על שירותי חברה של ה מידע ומסחר אלקטרוני (LSSI-CE).
זהות של האחראי על עיבוד הנתונים האישיים. האדם האחראי על עיבוד הנתונים האישיים שנאספו ב-Youneedthisgadget.com, (להלן, “YOUNTG”) הוא: Azahar Media Network S.L.U, מסופק עם CIF: B12958328. פרטי הקשר שלהם הם כדלקמן: כתובת: CEEI Building Castellón C/Gingols 1 – 12003 Castellón מספר טלפון ליצירת קשר: 666524155 דוא”ל ליצירת קשר: admin (בכתובת) youneedthisgadget.com הרשמה של נתונים אישיים ה נתונים אישיים שנאספו על ידי YOUNTG, באמצעות הטפסים המופץ על דפיו, יטופל על ידי YOUNTG במסגרת ה אחריותו של מבקר הנתונים, במטרה להיות מסוגל להקל, לזרז ולמלא התחייבויות שנקבעו בין YOUNTG לבין המשתמש או שמירה על מערכת היחסים כי נקבע בטפסים שהוא ממלא, או לטפל בא בקשה או שאילתה. עקרונות החלים על עיבוד נתונים אישיים. העיבוד של הנתונים האישיים של המשתמש יהיה כפוף לעקרונות הבאים המפורטים בסעיף 5 של RGPD:
 • עיקרון של חוקיות, נאמנות ושקיפות: יידרש בכל עת הסכמת המשתמש למידע מוקדם לחלוטין שקוף למטרות שלשמן נאספים הנתונים אישי.
 • עיקרון הגבלת מטרה: נתונים אישיים יהיו נאסף למטרות ספציפיות, מפורשות ולגיטימיות.
 • עיקרון מזעור נתונים: הנתונים האישיים שנאספו יהיו רק אלה הנחוצים בהחלט ביחס למטרות עבור אלה שמטופלים.
 • עיקרון דיוק: הנתונים האישיים חייבים להיות מדויקים ותמיד מעודכן
 • עיקרון הגבלת תקופת השמירה: נתונים אישיים בלבד הם יישמרו באופן המאפשר זיהוי של משתמש למשך הזמן הדרוש למטרותיו טיפול.
 • עיקרון של יושרה וסודיות: נתונים אישיים יהיו מטופלים באופן המבטיח את ביטחונם וסודיותם.
 • עיקרון אחריות יזומה: מבקר הנתונים יהיה אחראי להבטיח שהעקרונות לעיל מתקיימים.
רישום נתונים אישיים קטגוריות הנתונים המעובדות ב-YOUNTG הן נתונים מזהים בלבד. בשום מקרה לא מעובדות קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים במשמעות של סעיף 9 של ה-GDPR. בסיס משפטי לעיבוד נתונים אישיים הבסיס המשפטי לעיבוד נתונים אישיים הוא הסכמה. YOUNTG מתחייבת לקבל את הסכמת המשתמש המפורשת והניתנת לאימות לעיבוד הנתונים האישיים שלו למטרות ספציפיות אחת או יותר. למשתמש תהיה הזכות לחזור בה מהסכמתו בכל עת. זה יהיה קל לחזור בהסכמה כמו לתת אותה. ככלל, ביטול הסכמה לא יתנה את השימוש באתר. במקרים בהם המשתמש חייב או יכול לספק את נתוניו באמצעות טפסים לצורך ביצוע שאילתות, בקשת מידע או מסיבות הקשורות לתוכן האתר, יודיעו לו במקרה שה מילוי כל אחד מהם הוא חובה מכיוון שהם חיוניים להתפתחות נכונה של הפעולה שבוצעה. מטרות עיבוד שעבורן מיועדים נתונים אישיים נתונים אישיים נאספים ומנוהלים על ידי YOUNTG על מנת להקל, לזרז ולמלא את ההתחייבויות שנקבעו בין האתר למשתמש או לשמור על הקשר שנוצר בטפסים שהאחרון ממלא או להיענות לבקשה או להתייעצות. כמו כן, הנתונים עשויים להיותr משמש למטרה מסחרית של התאמה אישית, למטרות תפעוליות וסטטיסטיות, ופעילויות ספציפיות למטרה הארגונית של YOUNTG, כמו גם לחילוץ, אחסון של נתונים ומחקרי שיווק כדי להתאים את התוכן המוצע למשתמש, כמו גם לשפר האיכות, התפעול והניווט באתר. במועד קבלת הנתונים האישיים, המשתמש יקבל מידע לגבי המטרה או המטרות הספציפיות של העיבוד שלשמם ישמשו הנתונים האישיים; כלומר, השימוש או השימושים שיינתנו למידע שנאסף. תקופות שמירה עבור נתונים אישיים. הנתונים האישיים יישמרו רק למשך הזמן המינימלי הדרוש לצורכי עיבודם, ובכל מקרה, רק עד ליחסים בין שני הקצוות, עד שהמשתמש יבקש מחיקתם או תקופת השמירה החוקית למהדרין. במועד קבלת הנתונים האישיים, המשתמש יודיע על התקופה שבה יישמרו הנתונים האישיים או, כאשר הדבר אינו אפשרי, הקריטריונים ששימשו לקביעת תקופה זו. נמענים של נתונים אישיים. הנתונים האישיים של המשתמש ישותפו עם הנמענים או הקטגוריות הבאות של נמענים: GOOGLE Inc., חברת דלאוור שמשרדה הראשי נמצא בכתובת 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (קליפורניה), CA 94043, ארצות הברית (“גוגל”) עומדת במסגרות ה-EU Privacy Shield – ארה”ב ומגן הפרטיות שוויץ – ארה”ב https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=iw זול שמות, Inc. 4600 East Washington Street / Suite 305 / Phoenix, AZ 85034 USA מותאם ל-GDPR כפי שניתן לראות בתנאים המשפטיים שלו https://www.namecheap.com/about/privacy-commitment.aspx https://www.namecheap.com/legal/general/privacy-policy.aspx במקרה שהבקר מתכוון להעביר נתונים אישיים למדינה שלישית או לארגון בינלאומי, במועד קבלת הנתונים האישיים, המשתמש יודיע על המדינה השלישית או הארגון הבינלאומי אליו מועברים הנתונים. הנתונים, וכן קיומה או העדר החלטת הלימה מהנציבות. נתונים אישיים של קטינים. תוך כיבוד הוראות סעיפים 8 של RGPD ו-13 של RDLOPD, רק מי מעל גיל 14 רשאי להעניק את הסכמתם לעיבוד הנתונים האישיים שלהם כדין על ידי YOUNTG. אם מדובר בקטין מתחת לגיל 14 תידרש הסכמת ההורים או האפוטרופוסים לטיפול והדבר ייחשב כדין רק במידה שהם אישרו זאת. סודיות ואבטחה של נתונים אישיים. YOUNTG מתחייבת לאמץ את האמצעים הטכניים והארגוניים הדרושים, בהתאם לרמת האבטחה המתאימה לסיכון של הנתונים הנאספים, כך שאבטחת הנתונים האישיים תהיה מובטחת וימנע השמדה, אובדן או שינוי בשוגג או בלתי חוקי של נתונים אישיים. משודר, מאוחסן או מעובד בדרך אחרת, או תקשורת לא מורשית או גישה לנתונים כאלה. עם זאת, מכיוון ש-YOUNTG אינה יכולה להבטיח את חוסר החדירה של האינטרנט או היעדר מוחלט של האקרים או אחרים הניגשים במרמה לנתונים אישיים, מפקח הנתונים מתחייב ליידע את המשתמש ללא דיחוי כאשר הפרה של אבטחת המידע האישי עשויה לגרור. סיכון גבוה לזכויות וחירויות של אנשים טבעיים. בהתאם להוראות סעיף 4 ל-RGPD, הפרה של אבטחת המידע האישי היא כל הפרת אבטחה הגורמת להרס, אובדן או שינוי בשוגג או בלתי חוקי של נתונים אישיים שנשלחו, נשמרו או מעובדים. אחרת, או תקשורת בלתי מורשית או גישה לנתונים האמורים. המידע האישי יטופל כסודי על ידי מבקר הנתונים, אשר מתחייב להודיע ​​ולהבטיח באמצעות התחייבות משפטית או חוזית כי הסודיות האמורה מכבדת על ידי עובדיה, מקורביו וכל אדם שהנתונים נגישים לו. זכויות הנגזרות מעיבוד נתונים אישיים. הוא למשתמש יש מעל YOUNTG ולכן הוא עשוי להתאמן נגד אחראי לטיפול בזכויות הבאות המוכרות ב GDPR:
 • משפטים גישה: זכותו של המשתמש לקבל אישור אם YOUNTG מעבד את הנתונים האישיים שלך או לא, ואם אם כן, קבל מידע על הנתונים הספציפיים שלך אופי אישי והטיפול ש-YOUNTG ביצעה או לבצע, כמו גם, בין היתר, המידע הזמין על מקור הנתונים האמורים ומקבלי התקשורת עשה אומתוכנן עבורם.
 • משפטים תיקון: זכותו של המשתמש לקבל את שלהם נתונים אישיים שמתבררים כלא מדויקים או, בהתחשב מטרות הטיפול, לא שלמות.
 • משפטים של דיכוי (“הזכות להישכח”): זוהי זכותו של משתמש, בתנאי שהחקיקה הנוכחית לא קובעת מה אחרת, כדי לקבל את מחיקת הנתונים האישיים שלך כאשר אלה אינם נחוצים עוד למטרות שלשמן הם היו נאסף או מטופל; המשתמש חזר בו מהסכמתו טיפול ואין לו בסיס משפטי אחר; המשתמש להתנגד לטיפול ואין לכך סיבה לגיטימית אחרת להמשיך עם זה; נתונים אישיים עובדו באופן לא חוקי; יש למחוק נתונים אישיים ב עמידה בהתחייבות משפטית; או שיש לנתונים אישיים הושגה כתוצאה מהצעת שירותים ישירה מה חברת מידע לקטין מתחת לגיל 14. בנוסף ל למחוק את הנתונים, מבקר הנתונים, תוך התחשבות לוקח בחשבון את הטכנולוגיה הזמינה ואת עלות היישום שלה, חייב לנקוט באמצעים סבירים ליידע את האחראים המעבדים את הנתונים האישיים של האפליקציה בעל עניין למחוק כל קישור לנתונים אלה אישי.
 • משפטים להגבלת הטיפול: זכותו של המשתמש להגביל את העיבוד של הנתונים האישיים שלך. למשתמש יש הזכות לקבל הגבלת עיבוד בעת ערעור על דיוק הנתונים האישיים שלך; הטיפול אסור; הוא הבקר אינו זקוק עוד לנתונים האישיים, אך המשתמש זקוק לו כדי לטעון טענות; ומתי הוא המשתמש התנגד לטיפול.
 • משפטים לניידות נתונים: במקרה שהעיבוד הוא יבוצע באמצעים אוטומטיים, למשתמש תהיה הזכות לכך לקבל את הנתונים האישיים שלך מבקר הנתונים ב-a פורמט מובנה, נפוץ וניתן לקריאה במכונה, ו להעביר אותם לאדם אחר האחראי על הטיפול. מתי שזה קורה אפשרי מבחינה טכנית, מבקר הנתונים ישדר את הנתונים ישירות לאותו אדם האחראי.
 • משפטים של התנגדות: זכותו של המשתמש לא לבצע את עיבוד הנתונים האישיים שלך או של טיפול בו על ידי YOUNTG.
 • משפטים אלא אם כן היא כפופה להחלטה המבוססת אך ורק על עיבוד אוטומטי, כולל פרופיל: זהו זכותו של המשתמש שלא להיות נתון להחלטה אינדיבידואלי המבוסס אך ורק על עיבוד אוטומטי של הנתונים האישיים שלך, כולל פרופיל, קיים אלא אם החקיקה הנוכחית קובעת אחרת.
כך לפיכך, המשתמש רשאי לממש את זכויותיו באמצעות תקשורת כתובת כתובה לבקר הנתונים עם הפניה “RGPD-YOUNTG”, תוך ציון:
 • שם, שם משפחה של המשתמש ועותק תעודת זהות. במקרים שבהם זה מתקבל ייצוג, זיהוי על ידי אותם אמצעים של האדם המייצג את המשתמש, כמו גם את ייצוג הסמכת מסמכים. צילום ה-DNI ניתן להחליף בכל אמצעי אחר התקף בחוק. שמוכיח את הזהות.
 • בקשה עם הסיבות הספציפיות לבקשה או מידע שאליו אתה רוצה לגשת.
 • מקום מגורים למטרות הודעה.
 • תאריך וחתימת המבקש.
 • הכל מסמך שמאשר את הבקשה שאתה מגיש.
זֶה ניתן לשלוח בקשה וכל מסמך מצורף אחר אל הכתובת ו/או האימייל הבאים: כתובת דואר: CEEI Building Castellón C/ Gingols 1 – 12003 Castellón דוא”ל ליצירת קשר: admin (בכתובת) youneedthisgadget.com קישורים לאתרי צד שלישי. הוא האתר עשוי לכלול היפר-קישורים או קישורים המאפשרים גישה לאתרים של צדדים שלישיים מלבד YOUNTG, ולכן לא מופעלים על ידי YOUNTG. הבעלים של האתרים האמורים יהיו להם מדיניות הגנת מידע משלהם, להיות עצמם, בכל מקרה, אחראים לתיקים שלהם ו נוהלי הפרטיות שלהם. תביעות בפני רשות הפיקוח. במקרה שהמשתמש סבור שקיימת בעיה או הפרה של התקנות הנוכחיות באופן שבו שלהם נתונים אישיים, תהיה לך הזכות להגנה שיפוטית יעילה להגיש תביעה לרשות מפקחת, במיוחד, במדינה שבה הוא מתגורר רגיל, מקום העבודה או מקום ההפרה לכאורה. במקרה של ספרד, רשות הבקרה היא הסוכנות הספרדית עבור הגנת מידע (http://www.agpd.es). קבלה ושינויים במדיניות פרטיות זו. האם זה הכרחי שיש למשתמשלקרוא ולהסכים עם תנאים להגנה על נתונים אישיים הכלול במדיניות פרטיות זו, כמו גם לקבל את עיבוד הנתונים האישיים שלך כך שהבקר הטיפול יכול להתנהל באופן, במהלך התנאים ו למטרות המצוינות. השימוש באתר ירמז על קבלת מדיניות הפרטיות שלה. YOUNTG שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות שלה, על פי הקריטריונים שלו, או מונעים על ידי שינוי חקיקה, משפטים או דוקטרינריים של הסוכנות הספרדית להגנה על נתונים. שינויים או עדכונים במדיניות פרטיות זו הם לא יקבלו הודעה מפורשת למשתמש. זה מומלץ המשתמש מתייעץ בדף זה מעת לעת כדי להיות מעודכן. שני השינויים או העדכונים האחרונים. מדיניות פרטיות זו עודכנה ב-3 באפריל 2019 כדי להתאים לתקנה (EU) 2016/679 של הפרלמנט האירופי והמועצה, מיום 27 באפריל 2016, בנוגע להגנה על אנשים טבעיים בכל הנוגע לעיבוד נתונים אישיים ו התנועה החופשית של נתונים אלה (RGPD).